วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

สำนักวิจัยและพัฒนา

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย จัดระบบการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

 ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนา

 1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการ และ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา)
 2. นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 3. นางสาวปิยะนาถ แท่งทอง (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 4. นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)
 5. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 6. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 7. นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 8. นางสาววริศรา อัมพรศิริธรรม (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ)
 9. นายเลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 10. นางสาวอินทุอร แสงอรัญ (นักวิชาการ)
 11. นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล (นักวิชาการ)
 12. นางสาวภาริณ จารุทวี (นักวิชาการ)
 13. นางดนยา พลไพรสรรพ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)       

ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02-141-9596
โทรสาร 02-143-8177


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า