ไทยสันติภาพ (พ.ศ. 2517)

จาก Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤตพรรคไทยสันติภาพ

พรรคไทยสันติภาพจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2517 โดยมีนายสุขสรรค์ ขวัญทองห้าว [1]เป็นหัวหน้าพรรค การดำเนินงานทางการเมืองของพรรคนั้น มีดังต่อไปนี้คือ ในการเลือกตั้งครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคไทยสันติภาพได้ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันการเลือกตั้งจำนวน 14 คนแต่มิได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดียว[2] ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 พรรคไทยสันติภาพมิได้ส่งสมาชิกเข้าสมัครเลือกตั้งแม้แต่เพียงผู้เดียว[3] พรรคไทยสันติภาพได้ยุติการดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศห้ามชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519


แนวนโยบายของพรรคและวิธีดำเนินการที่สำคัญมีดังนี้ [4]


หลักการ

1.ปกครองชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

2. ส่งเสริมสันติภาพ

3. ปลูกฝังความสามัคคี ส่งเสริมความเสมอภาค


ด้านสังคม

1. รัฐมีหน้าที่รักษา ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี การสาธารณูปโภค

2. คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3.การศึกษาฟรีอย่างทั่วถึง

4.รัฐจะสนับสนุน ส่งเสริม งาน พลานามัย สุขภาพจิต คนชรา คนพิการ


ด้านเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุง เสริมสร้างพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม

2.รัฐเข้าควรคุมระบบธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

3. รัฐจะจัดหาที่ดินเพื่อให้พลเมืองใช้ประกอบอาชีพโดยทั่วถึงและเป็นธรรม และจะปรับปรุงระบบภาษี


ด้านการบริหาร

1. เทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ป้องกันลัทธิเผด็จการ

3.การกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่น

4.ป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น


ด้านการต่างประเทศ

1. ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ

2.ไม่แทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศและไม่ต้องการให้ต่างประเทศมาแทรกแซง


ด้านการทหารและเอกราช

1.ทหารและปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ต้องปกป้องแผ่นดินเพื่อส่วนรวม

2.ทหารและผู้ถืออาวุธต้องไม่ใช้อาวุธเพื่อหาประโยชน์จากคนในชาติ

อ้างอิง

  1. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 193 น.439
  2. จำลอง สาลีสังข์ และคณะ ,พรรคการเมืองไทยและผลการเลือกตั้ง 19 ,กรุงเทพฯ สหประชาพาณิชย์ 2519 น. 100
  3. สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2519 น. 171
  4. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 92 ตอนที่ 193 น.441-443
เครื่องมือส่วนตัว