จริยธรรมทางการเมือง

จาก Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร


จริยธรรมทางการเมือง หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติในการใช้อำนาจซึ่งจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเสมอ ซึ่งรัฐมักให้เหตุผลของการใช้อำนาจหรือการเพิ่มอำนาจว่า เป็นความจำเป็นเพื่อให้สามารถดูแลทุกข์สุขประชาชนได้มากขึ้น จึงมักเป็นประเด็นถกเถียงถึงจริยธรรมในการใช้อำนาจเสมอว่า ถูกต้องทั้งในแง่เป้าหมายหรือวิธีการหรือไม่ เช่น การใช้กำลังรุนแรงสลายการชุมนุมของกลุ่มประชาชน

เครื่องมือส่วนตัว