การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประจำปี 2561 “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand’s NEXT” วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

             

สถาบันพระปกเกล้า
  การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประจำปี 2561
“ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand’s NEXT”
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-12.45 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

-----------------------------------

                ในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริหารของทั้ง 6 สถาบันได้เล็งเห็นว่า ในฐานะประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พลังประชารัฐ ไทยนิยม และโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเดินให้ออกมาจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ำ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน และสามารถเชื่อมโยงประชาคมโลก โดยการขยายพื้นที่ร่วมเพื่อสร้างเป้าหมายรวมของชาติร่วมกัน จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “Thailand’s NEXT : ก้าวต่อไปไทยแลนด์” เพื่อส่งต่อข้อเสนอทางวิชาการร่วมกันของนักศึกษา 6 สถาบันให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในร่วมกันผลักดันยุทธศาสตรชาติของประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม และทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม

*** ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ***
รับจำนวน 50 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณคมกฤช เพ็ญสุข โทรศัพท์ 02 141 9580
คุณนฤมล อินทรลักษณ์ โทรศัพท์ 02 141 9583

Share :