ข่าวประกวดราคา

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ ระยะที่ 2

      

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ ระยะที่ 2
-----------------------------------

 

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :