เชิญผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง เชิญผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต
สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
-----------------------------------

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติทั่วไป

  1. ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าที่เป็นข้าราชการ บุคลากรภาครัฐและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้ขึ้นไป
  5. ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มที่ 2 : ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับสูง 02-141-9585
กลุ่มที่ 3 : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02-141-9570
กลุ่มที่ 4 : ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง 02-141-9515, 02-141-9532

 

 

Share :