ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา

 

เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
Thai Democracy on the Move
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

เอกสารประกอบการสัมมนา

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Share :