เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2561)

 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
Thai Democracy on the Move
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
***รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 ตุลาคม 2561หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวน 400 ที่นั่งเท่านั้น)**
-----------------------------------

         ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางประชาธิปไตยของไทย ได้มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านทั้งการออกแบบรัฐธรรมนูญที่มีมาหลายฉบับ การวางรากฐานประชาธิปไตยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปรับโครงสร้างอำนาจและสถาปนาองค์กรอิสระขึ้นเพื่อสร้าง ดุลยภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีทางการเมือง การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้เข้มแข็ง การส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง หากแต่ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายที่ต้องเผชิญในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

         ในขณะเดียวกัน ประเทศประชาธิปไตยต่าง ๆ ทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนได้จากประเทศที่เคยเป็นต้นแบบประชาธิปไตยของโลกหลายประเทศกำลังประสบกับภาวะประชาธิปไตยถดถอย ในขณะที่การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยใหม่หลายประเทศ ก็มีทั้งที่สามารถเปลี่ยนผ่านจนประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การนำประสบการณ์จากนานาประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับประเทศไทยในห้วงสถานการณ์ปัจจุบัน

         ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยอีกวาระหนึ่ง ผ่านการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง การเข้าใกล้ห้วงเวลาของการเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำประสบการณ์ของประเทศไทยและนานาชาติมาทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาคิดหาทางออกร่วมกัน เพื่อเป็นก้าวย่างสำคัญของประชาธิปไตยไทยในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

***รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 ตุลาคม 2561หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวน 400 ที่นั่งเท่านั้น)**
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่แนบรูปถ่าย ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากมีผลต่อการบริหารจัดการอาหาร

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จ กรณีกรอกข้อมูลครบถ้วนและแนบรูปเท่านั้น
ทางสถาบันขอพิจารณาในการให้สิทธิ์ท่านในการเข้าร่วมงานกับสถาบันในครั้งต่อไป
และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน ในกรณีที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่สามารถมาได้
สามารถแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้ตามช่องทางติดต่อสอบถามด้านล่างนี้

 

ติดต่อสอบถาม
คุณวิศิษฎ 02-141-9611  email: wisit@kpi.ac.th
คุณนิตยา 02-141-9604   email: nittaya@kpi.ac.th

 

 

Share :