ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ข้อความติดต่อ

สถาบันพระปกเกล้า (สอบถาม/แจ้งเรื่องร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านบน)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Fax : 02-143-8181

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 02-141-9600

Email : webmaster@kpi.ac.th

Share :

แผนที่ :Google mapเมนูย่อย

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 • สำนักบริการวิชาการ
 • โทรศัพท์ 02-141-9717,02-141-9720-21,02-141-9784-86,02-141-9794-7,
 • สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย
 • โทรศัพท์ 02-141-9702,02-141-9706,02-141-9722
 • หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 02-141-9505 - 9507,02-141 -9513,02-141-9516-9517
  งานติดตามและประเมินผล 02 -141-9663-9664
  ศูนย์สื่อสารองค์กร 02-141-9751-9755, 9758
  ศูนย์บริการวิชาการ 02-141-9619-9620,02-141 -9758-9760
  ห้องสมุด (ฝั่งห้องอบรม) 02-141-9672 - 9674
  ฝ่ายโสตฯ (ฝั่งห้องอบรม) 02-141-9762-63ม 02-141-9672
 • พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • โทรศัพท์ 02 - 280 - 3413 - 4
  โทรสาร 02 - 281 - 6820
 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9596 - 9598 , 9601 - 9611
  โทรสาร 02 - 143 - 8177
 • สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9521 - 9530
  โทรสาร 02 - 143 - 8172
 • สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9550 - 9552
  โทรสาร 02 - 143 - 8174
 • สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9540
  โทรสาร 02 - 143 - 8173
 • วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9564 - 9576
  โทรสาร 02 - 143 - 8175
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9579 - 9585
  โทรสาร 02 - 143 - 8176
 • สำนักงานเลขาธิการ
 • การบัญชี 02 141 9650 9655
  การเงิน 02 141 9644 9649
  พัสดุ 02 - 141 - 9656 - 9659
  บุคคล 02 - 141 - 9639 , 9641 - 9642
  โสตทัศนศึกษา 02 - 141 - 9761 - 9763
  งานกฎหมาย 02 - 141 - 9640
  งานรถส่วนกลาง 02 - 141 - 9637
  งานสารบรรณ 02 - 141 - 9629