หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

Smart City : การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


Smart City : การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง

หัวเรื่อง : Smart City : การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง

ชื่อเรื่อง Smart City : การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง
โดย เอกชัย สุมาลี
           Smart City เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 โดยมาจากการนำเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและโทรคมนาคมมาใช้ร่วมกับการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลที่ได้รับแนวคิดดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อจนในปัจจุบันกลายเป็นแนวคิดในการพัฒนาและวางแผนเมืองอย่างชาญฉลาดในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้ประชาชนของเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
เอกชัย สุมาลี.
Smart City: การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 290 หน้า.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
ราคา 138 บาท
ISBN = 978-974-449-835-9จัดพิมพ์โดย

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง