เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การเลือกตั้งขั้นต้น : ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย ? (วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561)

          

 สถาบันพระปกเกล้า
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
เรื่อง การเลือกตั้งขั้นต้น : ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย ?
โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

-----------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXxlbzBEQuDHoH7pR11nz5ywgRQ9psw7o_pJeySs9AkabuAA/viewform

 

ติดต่อสอบถาม
นายคมกฤช เพ็ญสุข โทรศัพท์ 02-141-9580

 

Share :