สัมมนา “รางวัลพระปกกับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

           

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมการสัมมนา
“รางวัลพระปกกับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รับจำนวน 400 ท่านเท่านั้น
-----------------------------------

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
โทรศัพท์ 02-141-9566-70

Share :