งานวิจัย

เมนูย่อย

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล คลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล คลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เรื่อง การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล คลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
The Study of Social Capital for Sustainable Community Development : case study of Tumbon Klongkanan; Pakasai and Talingchan communities Amphoe Nue Klong, Krabi province.
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

        สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2553 โครงการ “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่”จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาและรวบรวมทุนทางสังคมของชุมชนและเป็นการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างพลังชุมชนที่จะเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

Download ฉบับเต็ม

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง