งานวิจัย

เมนูย่อย

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้

โครงการวิจัย การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้
โดย อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
อาจารย์ สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มกราคม 2562

          โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคใต้ นั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการในอนาคตต่อไปจะไม่เกิดปัญหาการไม่ยอมรับ หรือการคัดค้านโครงการการพัฒนาของรัฐ การขาดซึ่งข้อมูลพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจ การสร้างการมีส่วนร่วม และการได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาตั้งแต่ระดับเชิงพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการเป็นโครงการที่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ การให้ข้อมูล เวทีรับฟังความคิดเห็นหลายครั้งมีทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สิน เพื่อเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก จึงควรมีการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง