งานวิจัย

เมนูย่อย

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

โครงการวิจัย การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
โดย ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี
ผศ.ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2561

           งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสำรวจและจัดทาข้อมูลสาเหตุความขัดแย้ง คู่ขัดแย้ง ประเภทความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้ง ความเป็นมา วิธีแก้ปัญหา ที่โดยการจัดทำแผนที่ขัดแย้ง (Conflict Mapping) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ความขัดแย้ง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นช่องทางการแสดงออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยชุมชนเอง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอันเนื่องจากโครงการหรือนโยบายของรัฐ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการวิจัยได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ประเด็นความขัดแย้ง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง