งานวิจัย

เมนูย่อย

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคกลาง

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคกลาง

โครงการวิจัย การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคกลาง
ผู้วิจัย ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
ผู้ช่วยวิจัย 1. อาจารย์รัตนา วิงวอน
2. นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์
สนับสนุนโดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
31 มกราคม พ.ศ 2562

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง