งานวิจัย

เมนูย่อย

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

รายงานการศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs):กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน”
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, นางสาวนิตยา โพธิ์นอก,ดร.เลิศพร อุดมพงษ์,นายสมบัติ หวังเกษม
ในโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) งบประมาณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2561

Download ฉบับเต็ม

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง