งานวิจัย

เมนูย่อย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา
      นางสาววณิชยา ศีลบุตร
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2560

        งานวิจัยเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็นการศึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิเคราะห์และภาพรวมด้านการทำนุบำรุงและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาเน้นการนำเสนอด้านความต่อเนื่องและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม การมองพัฒนาการอันเกิดจากปัจจัยและบริบทของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ การศึกษาเน้นประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง