งานวิจัย

เมนูย่อย

การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล

การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล

ชื่อเรื่อง การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล
(Resistance through Communication of Kathoey-ness on Television Programs Which Are Published on Youtube in Digital Age)
โดย เอกชัย แสงโสดา Ekkachai Sangsoda
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562

     วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับกะเทยและรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลที่มีการเผยแพร่ซ้ำบนยูทูบ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์สำคัญสองประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและเป้าหมายในการต่อสู้ต่อรอง ตลอดจนความหมายและกลยุทธ์การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ ที่นำเสนอบนยูทูบ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการสร้างความหมายในการสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอบนยูทูบ ผลการศึกษาพบว่า ด้านบทบาท กะเทยต่างแสดงบทบาทอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย การเป็นผู้ผลิต แหล่งข่าว ผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าแข่งขัน แขกรับเชิญ กรรมการตัดสิน พี่เลี้ยง พรีเซนเตอร์และ นักแสดง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง