งานวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
โดย จารุวรรณ แก้วมะโน
ปีงบประมาณ 2561
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

        การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงชิ้นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งที่พึงปรารถนาอย่างมีส่วนร่วมกับคนชุมชนเป้าหมาย คือ เทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการคือ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้ 2) การสร้างความสมานฉันท์อาจเกิดขึ้นได้หากสามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองลงได้ เพื่อเป็นสะพานสู่การเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนทุกภาคส่วน
ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองและชุมชนพลเมืองเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนพลเมืองเข้มแข็งในการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และ3) เพื่อพัฒนาเสนอตัวแบบ (Model) ในการสร้างชุมชนพลเมืองเข้มแข็งไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง