งานวิจัย

เมนูย่อย

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่อง รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
ปีงบประมาณ 2561
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

       รายงานศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการของโครงการ 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ
การสัมภาษณ์แกนนำและสมาชิกในชุมชน สังเกตกิจกรรม การประชุมและการก่อตั้งสภาพลเมือง เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหาและจำแนกคำและหลักการสำคัญ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังพลเมือง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง