งานวิจัย

เมนูย่อย

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย

ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย
โดย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
ปีงบประมาณ 2555-2556
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

           วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นไปตามความต้องการและบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ การสนทนากลุ่ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ครูและวิทยากรผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองทั้งในและนอกระบบโรงเรียน พบว่าคุณลักษณะพื้นฐานที่พลเมืองไทยควรได้รับการส่งเสริมคือ การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ และมีเหตุผล และให้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการคิดและแสดงความเห็น ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา แบบฝึกหัด กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ รวมทั้งกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่ภายนอกห้องเรียน ในชุมชนและสังคมที่เป็นอยู่มากกว่าสอนด้วยวิธีการบรรยายและตกอยู่ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการนำไปใช้ได้โดยสะดวก สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลักการ จากข้อมูลและข้อเสนอนำมาสังเคราะห์เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย 5 หน่วยเรียนรู้ ประกอบด้วย นิยามความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และผลกระทบของคุณลักษณะ การตัดสินใจ และการประเมินคุณลักษณะ ทั้งนี้ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้นำไปทดลองใช้และปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาเป็นหนังสือคู่มือการสอนจำนวน 5 เล่มสำหรับ 5 คุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง