รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสารธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสารธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17
-----------------------------------

 

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9614
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9615
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179

Share :