รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 (ปศส.) ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2561

          

 สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 (ปศส.)
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

-----------------------------------

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9614
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9615
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179

 

 

Share :