รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 สิงหาคม 2561)

         

สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18
รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561-วันที่ 27 สิงหาคม 2561

-----------------------------------

                         สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกำกับ  รัฐสภา จึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำในด้านการเสนอแนะนโยบาย  การนำนโยบายไปปฏิบัติและการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นางสาวสาริณี เปรมประวัติ , นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419619, 0-21419624 หมายเลขโทรสาร 0-21438178

 

Share :