กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 
เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

จังหวัด สตูล


รูป ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์  
detail นายเรืองชัย จงสงวน ประธานกรรมการ
นายเรืองชัย จงสงวน

ตำแหน่งงาน :
ประธานกรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายอามีน มันยามีน รองประธานกรรมการ
นายอามีน มันยามีน

ตำแหน่งงาน :
รองประธานกรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายอารีย์ ดุลยาภรณ์ รองประธานกรรมการ
นายอารีย์ ดุลยาภรณ์

ตำแหน่งงาน :
รองประธานกรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายนำชัย กฤษณาสกุล รองประธานกรรมการ
นายนำชัย กฤษณาสกุล

ตำแหน่งงาน :
รองประธานกรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายโกศล ดวงพัตรา กรรมการ
นายโกศล ดวงพัตรา

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายมนูญ แสงเจริญ กรรมการ
นายมนูญ แสงเจริญ

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายไสว สังข์ทอง กรรมการ
นายไสว สังข์ทอง

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายวิรัช มูสิกะโรจน์ กรรมการ
นายวิรัช มูสิกะโรจน์

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายนันต์ ปิริยะ กรรมการ
นายนันต์ ปิริยะ

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายเสถียร พรหมบริรักษ์ กรรมการ
นายเสถียร พรหมบริรักษ์

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายดนรอสัก เปรมใจ กรรมการ
นายดนรอสัก เปรมใจ

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นายอาเสด กุลโรจนสิริ กรรมการ
นายอาเสด กุลโรจนสิริ

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail ว่าที่พ.ต.พงษ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุตร กรรมการ
ว่าที่พ.ต.พงษ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุตร

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางประจวบ พวงมณี กรรมการ
นางประจวบ พวงมณี

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางจุรีย์ หนูแก้ว กรรมการ
นางจุรีย์ หนูแก้ว

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail อ.บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ กรรมการ
อ.บุญเสริม ฤทธาภิรมย์

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางผกาพันธุ์ สรรสวาสดิ์ กรรมการ
นางผกาพันธุ์ สรรสวาสดิ์

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางสาวภาวิณี ศศานนท์ กรรมการ
นางสาวภาวิณี ศศานนท์

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางสาวนภา รักนิยม กรรมการ
นางสาวนภา รักนิยม

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :

detail นางเสาวณี ดาหมาด กรรมการ
นางเสาวณี ดาหมาด

ตำแหน่งงาน :
กรรมการ
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสตูล
ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

fax :