หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

Politics and Environmental Crisis

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


Politics and Environmental Crisis

หัวเรื่อง : Politics and Environmental Crisis

ชื่อเรื่อง - Politics and Environmental Crisis
ผู้แต่ง - สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนหน้า - 173 หน้า
จัดพิมพ์โดย - Charansanitwong Printing
จำนวนหน้า - 370 บาท

                     รวบรวมเอกสารการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 10 เรื่อง"การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม"มี 2 หัวข้อใหญ่คือ1.การอภิปราย 2.ประชาเสวนา การอภิปรายมี 2 หัวข้อคือ 1.Environmental Governance in Comparative Perspectives(ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบจากประสบการณ์ต่างประเทศ) 2.นโยบายสาธารณะของไทย"การเชื่อมผสานระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา"และการประชาเสวนามี 7 หัวข้อคือ1.กระบวนการัดสินใจทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและวิกฤตสิ่งแวดล้อม 3.การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 4.ความยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 5.การเมืองว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคม 6.บทบาทของสื่อกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม 7.ประชาสังคมกับการสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง