รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 ( ปนป.9 )

        

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 ( ปนป.9 )
-----------------------------------

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9583, 02-141-9580 (นฤมล, คมกฤช)

Share :