หลักสูตรประกาศนียบัตร“ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 8 (ปนป.8) (รับสมัครวันที่ 4 มิ.ย. - วันที่ 13 ก.ค.61)

          

 สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร“ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 8 (ปนป.8)
(รับสมัครวันที่ 4 มิ.ย. - วันที่ 13 ก.ค.61)

-----------------------------------

              สถาบันพระปกเกล้าโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองมุ่งพัฒนา “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิถีประชาธิปไตยเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคต จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้น เพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพที่มาจากภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประสังคม และภาคเอกชน ให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ 02-141-9583, 02-141-9580 (นฤมล, คมกฤช)

 

Share :