รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19

        

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19
-----------------------------------

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
โทรศัพท์ 02-1419697 ,02-1419721 ,02-1419784
โทรสาร 02-1438178-9
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว)

หมายเหตุ:
กรุณาแต่งกาย (ชาย - หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาว /กางเกง/กระโปรง ในวันรายงานตัวเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นางสาวสาริณี เปรมประวัติ, นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9697, 0-2141-9721 หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-9

 

Google Map สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งฝึกอบรม)

 

 

 

Share :