ข่าวประกวดราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดฯ

      

จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนและชุมชน
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
-----------------------------------

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม : 
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9659Share :