รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8 (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2561)

  

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2561
(ในวันและเวลาราชการ)
“ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร”

-----------------------------------

หลักฐานการรับสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


“ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร”
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (บี) ชั้น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
http//www.kpi.ac.th

ติดต่อสอบถาม
นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์
โทร. 02-141-9626

 

Share :