รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2561)

           

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2561
-----------------------------------

            ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐสภา ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5” ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทหาร และตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารของผู้นำยุคใหม่ที่ยึดมั่นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เสริมสร้างภาคีหุ้นส่วนการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในบริบทของสังคมท้องถิ่น และก้าวสู่การเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area-based Management) อันจะนำมาซึ่งพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หลักสูตรได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2561 และเปิดการศึกษาอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน (ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.) ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน 

           สถาบันฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ได้ที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หรือสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.kpi.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70
โทรสาร 02-143-8175

Share :