รับสมัครผู้สนใจศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20 กันยายน 2562)

        

สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-20 กันยายน 2562
-----------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share :