รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

      

สถาบันพระปกเกล้า

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
DOWNLOAD

 

Share :