รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 23

      

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 23
--------------------------------------------------

        ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 23 โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

        อาศัยอำนาจตามตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ประกอบข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2543 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 23

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เจ้าหน้าที่หลักสูตร People’s Audit 23
ประสานเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร (การชำระค่าลงทะเบียน-การเดินทาง-ห้องพัก)
โทร. 02-141-9591 : จันทรา มือถือ : 085-134-9694
02-141-9583 : นฤมล มือถือ : 086-770-5125
02-141-9580 : คมกฤช มือถือ : 087-794-2166
ประสานเรื่องรายละเอียดหลักสูตร (การเรียนการสอนที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท)
โทร. 02-141-9609 : วลัยพร มือถือ : 084-008-3949
02-141- 9611: วิศิษฏ มือถือ : 089-887-5877

 

 

 

Share :