ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

-----------------------------------

                 ตามที่สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ดังนี้

 ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
02-141-9564-71

 

 

Share :