เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการการเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย

          

สถาบันพระปกเกล้า
 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการการเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 7 (ชั้น 5)
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------

        สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการซึ่งมีพันธกิจด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความพยายามที่จะค้นคว้าศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศไม่เฉพาะแต่ด้านการเมืองการปกครอง แต่ยังคำนึงถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยที่มีความมุ่งหวังที่จะหาบรรทัดฐานใหม่ๆ หรือเป็นเชื้อของการจุดประกายความคิด เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้กับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาหรือเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การมีชีวิตที่เป็นสุขของคนในชาติต่อไป โอกาสนี้ สถาบันพระปกเกล้าโดยสำนักวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ขึ้น ในชื่อ “การเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย” 

รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียน

งานสัมมนาไม่เก็บค่าลงทะเบียน (สำหรับค่าเดินทาง และค่าที่พัก เบิกจ่ายที่หน่วยงานต้นสังกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ติดต่อ วลัยพร โทรศัพท์ 0-2141-9609
หรือ e-mail address: walaiporn@kpi.ac.th โทรสารหมายเลข 0 -2143-8177 (อัตโนมัติ)
ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

Share :