ภาพกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7

            วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ : แม่บทแห่งการปกครองท้องถิ่น” ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงานและในช่วงบ่ายนำคณะนักศึกษา เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรับฟังการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยาย หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองท้องถิ่น” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษาอบรม หลักสูตรฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 91 คน ระยะเวลาศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560-วันที่ 28 เมษายน 2561 (เฉพาะวันอาทิตย์กับวันจันทร์)
Share :