รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

-----------------------------------

           ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 และได้รับการคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว นั้น จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. รายละเอียดการรายงานตัว
  3. แบบยันยันการเข้ารับการศึกษาอบรม
  4. กำหนดการและแบบตอบรับพิธีเปิด/ปฐมนิเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายไชโย พราวศรี หมายเลขโทรศัพท์ 089-146-8071
นางสาววรวลัญธ์ วงศ์ทวีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-236-5555

Share :