รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงาน
สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6

-----------------------------------

           ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 และรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาอบรม นั้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรุ่นที่ 6 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ประกอบข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2543 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 จำนวน
53 คน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. กำหนดการศึกษาอบรม
  3. ข้อมูลเพิ่มเติมการเข้ารับการศึกษาอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ หมายเลข 02 141 9560 , 02 141 9554 , 02 141 9552
โทรสารหมายเลข 02 143 817

Share :