รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

                    

      สถาบันพระปกเกล้า

             รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20

       ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 จำนวน 118 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9538
นายสฤษฎ์ กรวยทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9545

Share :