รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3

         

สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (พขส.) รุ่นที่ 3

-----------------------------------

  ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
โทรศัพท์ 0-2141-9536 , 0-2141-9546

 

Share :