รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสุตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5

          

 สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสุตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5

-----------------------------------

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม  

ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566-70
โทรสาร 02-143-8175

Share :