เมนูย่อย

นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (สวนบ้านแก้ว)” (วันที่ 22 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561)

          

สถาบันพระปกเกล้า
 นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”
เรื่อง “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (สวนบ้านแก้ว)”
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

-----------------------------------

**กำหนดการพิธีเปิด**

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-280-3413-4
039-471-064
039-319-111

Share :