รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8

          

สถาบันพระปกเกล้า
 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8

-----------------------------------

          ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8 โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมไปแล้ว นั้น สถาบันฯ และสถาบันพลังจิตตานุภาพได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 8 ดังต่อไปนี้

 รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์/นางประภาศรี ศรีไพร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9626/02-141-9629

Share :