Users Online [ Stats ]
สถาบันพระปกเกล้าลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับม.ธุรกิจบัณฑิต ในกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมลงนาม"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง" เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเชิญชวนนักศึกษา รวมไปถึงชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ในวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “การสร้างความเป็นพลเมือง”
Image


            การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมปัจจุบันและสังคมอนาคต  ไม่ใช่เพียงการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนมีความรู้เท่านั้น  แต่จะต้องสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี  นั่นก็คือการปลูกฝังให้เป็นผู้มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม  และศรัทธาในระบอบการเมืองประชาธิปไตยด้วย  สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง” เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเชิญชวนนักศึกษา รวมไปถึงชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง  อันได้แก่การร่วมกันระบุปัญหาที่มีความสำคัญต่อชุมชนและมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

            พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ผู้ลงนามประกอบด้วย ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  รักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  และ นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ผอ.สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างความเป็นพลเมือง”  โดยมีใจความสำคัญว่า

            ประชาชนสามารถเลือกที่จะประพฤติตนได้ 2 แบบ คือการเป็นราษฎร ที่ต้องรอผู้มีอำนาจกว่าออกคำสั่งหรือทำสิ่งต่างๆ ให้   กับการเป็นพลเมืองซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปของตนเองและสังคม  แนวคิดความเป็นพลเมืองถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่สมัยกรีก  โดยมีความหมายตามคำศัพท์ว่าผู้เป็นกำลังของเมือง  ต่อมาแนวคิดนี้ได้พัฒนาจนครอบคลุมเรื่องความเป็นมนุษย์  รวมทั้งถูกขยายความไปสู่แนวคิดประชาธิปไตยชุมชน  และสังคมปัจจุบันก็กำลังกล่าวถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน  หรือพลเมืองโลก

ข้อดีของสังคมที่ประชาชนมีสำนึกความเป็นพลเมืองคือ  การเมืองจะมีความเข้มแข็ง ประชาชนไม่ถูกชักจูงไปโดยง่าย   ประชาชนสามารถเป็นเครื่องถ่วงดุลและคานอำนาจกับผู้นำการเมืองและอำนาจทุน ไม่ให้ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ  รวมทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จะมีน้อยลงด้วย   เรื่องความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และยังคงทันสมัยอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามฯ ยังมีการแถลงพลการสำรวจความเข้าใจของนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคำว่า “พลเมือง” ด้วย  ผลสรุปการสำรวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตย  ดังนั้นการจะกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

 

           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

นางสาวทัศนีย์  จันอินทร์
โทรศัพท์: 02-141-9531, 086-557-6596

   

No comment posted