Users Online [ Stats ]
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสมนาคุณเอกสารทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล์

Image 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการ สำหรับการประชุมวิชาการของสถาบัน
พ.ศ. 2542
--------------------------------------------------------------------------------


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณวิทยากร ในการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 20 ของข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน พ.ศ. 2542 เลขาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการของสถาบัน พ.ศ. 2542"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 การประชุมวิชาการของสถาบัน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการตามอัตราที่ผู้ให้เงินอุดหนุนกำหนด

ข้อ 4 การประชุมวิชาการของสถาบันในกรณีที่มิได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก หรือได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกแต่ผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรหรือค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการไว้ ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการได้ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรให้เหมาจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ต่อหนึ่งภาคการประชุม การประชุมโดยปกติให้แบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย แต่จะมีภาคกลางคืนเพิ่มขึ้นอีกก็ได้
(2) ค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินชิ้นละ 20,000 บาทต่อชิ้น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเป็นเอกสารวิชาการหรือเอกสารวิจัย ความยากง่ายของเรื่อง ความเร่งรัดของเวลา จำนวนหน้ากระดาษ

ข้อ 5 ในการประชุมวิชาการที่เป็นการให้บริการทางวิชาการ โดยเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุม การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศของโครงการแต่ละโครงการ

ข้อ 6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการตามระเบียบนี้ ในการประชุมวิชาการแต่ละคราวให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการโดยพิจารณาประกอบกับภาวะการแข่งขันของตลาด การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการอาจให้เป็นสิ่งของ หรือบริการอื่นแทนได้ในอัตราที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ

ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ แล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สินทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542

(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า