Users Online [ Stats ]
โครงการ “วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย” ลำดับที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่เยาวชนในสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาผ่านสถานที่จริง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

 

 

                                                                                                    Image             

                      ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 563 คน จาก 9 โรงเรียน ประกอบด้วย       

                     โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

                     โรงเรียนเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม

                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี    

                                                                                                 Image                        

                      ในโอกาสนี้ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เรื่องระบบรัฐสภา กระบวนการทางนิติบัญญัติ การตั้งกระทู้ - ญัตติ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนซักถามในประเด็นต่างๆ

                                                                                                      Image 

 


   

No comment posted