Users Online [ Stats ]
โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2555 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 1/2555 ให้กับเยาวชนจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด การฝึกอบรมใช้กระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการ นำเสนอผลงาน ออกแบบและนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

 

Image

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองและก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ ซึ่งหลังการฝึกอบรม พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะจากการให้คำนิยาม คำว่า “การเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งเยาวชนได้ใช้ความรู้และกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ได้รับจากคณะวิทยากร มาหลอมรวมและกลั่นกรองเป็นความหมายที่กระชับและชัดเจน ดังนี้

“การเมืองภาคพลเมือง คือ การที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเต็มที่ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การใช้สิทธิออกเสียง การมีส่วนกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขทางการเมือง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งการเมืองภาคพลเมืองนี้จะเน้นบทบาท การให้ความสำคัญ เพื่อประโยชน์กับพลเมืองเป็นหลัก”

 

 Image 

 

จากคำนิยามข้างต้น สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ภาคภูมิใจและเล็งเห็นว่าตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดโอกาส เปิดเวทีให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เยาวชนคิดว่าไกลตัว เช่น การเมือง รัฐธรรมนูญ การมีจิตสำนึกสาธารณะ และการมีส่วนร่วม ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเยาวชนทั้งสิ้น และเยาวชนยังสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ ได้อย่างแท้จริง


   

No comment posted