Users Online [ Stats ]
สถาบันพระปกเกล้ารับมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล์
 

Imageเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางวีรนุชพลนิกร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 270,000 บาท  โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางอมรรัตน์  โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง207  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 Image
   

No comment posted